1. התחרות

התחרות מיועדת לגולשי עורך התחרות באתר שכתובתו: https://www.zap.co.il/ ,("עמוד עורך התחרות"), אשר ממלאים אחר תנאי ההשתתפות המפורטים בתוכנית זו (להלן: "הגולש").

2. תנאי ההשתתפות
רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, עד לתום תקופת התחרות, יהא זכאי להשתתף בתחרות ("משתתף"):
2.1. אדם פרטי, תושבת ו/או אזרחית ישראל ו/או בעלת היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילה עולה על 18 שנים במועד השתתפותה בתחרות.
2.2. נתן הרשאה לפרסם את שמו, פרטיו האישיים ותמונתו בעיתון, אינטרנט, טלוויזיה ו/או כל מדיה ו/או אמצעי תקשורת אחר.
2.3. קיים את התנאים המפורטים בתוכנית זו במלואם, ונקלט בעמוד עורך התחרות באתר ו/או במערכת המחשב של בית העסק.

3. אופן השתתפות בתחרות
3.1. על מנת להיחשב כמשתתף בתחרות, על הגולש לבצע את הפעולות הבאות ("פעולות ההשתתפות") במהלך תקופת התחרות (כהגדרתה בסעיף ‎4 להלן):
3.1.1. להיכנס לאתר בית העסק זאפ השוואת מחירים שכתובתו: www.zap.co.il
3.1.2. להקליק על אייקון הטלוויזיה המופיע ברחבי אתר זאפ השוואת מחירים
3.1.3. להקליק על כדור הכדורגל המסתתר בתמונה תוך פרק הזמן הכי קצר.
3.1.4. להשאיר מייל, טלפון ושם מלא, ליצירת קשר במידה ויזכה.
3.1.5. משתתף שלא הספיק למצוא את כדור הכדורגל במסגרת הזמן, יוכל לזכות בסאונד בר כפרס. ייבחר משתתף אחד בלבד, שיספק בהודעה המיועדת את התשובה הכי משכנעת ומקורית לשאלה מבין כל המשתתפים.
3.2. מובהר, כי תנאי להשתתפות הגולש בתחרות זו הינו קבלת אישורו לפרסם את התשובה שהעלה לעמוד הפייסבוק של עורך התחרות במסגרת התחרות ("הפרסום"), וכן פרטים המצויים אצל בית העסק, לרבות אך לא רק: פרטיו האישיים ו/או תמונתו ו/או אישורו של כל אדם אחר אשר פרטיו ו/או דמותו מופיעים בעמוד עורך התחרות.
3.3. הגולש ו/או המשתתף מצהיר ומאשר כי בעצם ההשתתפות בתחרות הוא מקנה לבית העסק רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לעשות כל שימוש שהוא, לפי שיקול דעתו בפרסום נשוא התחרות ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה כלפי בית העסק בקשר עם הפרסום אשר הועלה על ידו לאתר בית העסק ו/או עמוד עורך התחרות בפייסבוק. העלאת הפרסום לעמוד עורך התחרות בפייסבוק ו/או לאתר בית העסק במסגרת התחרות מהווה הסכמה מצדו של הגולש ו/או המשתתף להמחות באופן בלתי חוזר לבית העסק את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בפרסום, וכי הגולש ו/או המשתתף לא יהא זכאי לכל תמורה בגין שימושו של בית העסק בפרסום כאמור וכי הגולש ו/או המשתתף לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום בקשר הפרסום נשוא התחרות.
3.4. האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות, כמפורט בסעיף ‎3 לעיל, חלה על הגולש ו/או המשתתף. בית העסק אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של בית העסק ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי רישומי בית העסק המתקבלים בעמוד עורך התחרות בפייסבוק ו/או במערכת המחשב של בית העסק מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף בתחרות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כאמור.
3.5. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל בית העסק ו/או בעמוד עורך התחרות בפייסבוק באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף בתחרות.
3.6. ידוע לגולש ו/או המשתתף והוא מסכים כי בית העסק יהא רשאי לפרסם את שם המשתתף ו/או המנצח, תמונתו, כתובתו, פרסומו, ופרטים נוספים הידועים לבית העסק, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של בית העסק, בכל אמצעי תקשורת (לרבות ברשת האינטרנט). מובהר כי בית העסק יהא רשאי שלא לפרסם כלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף נותן את הסכמתו מראש לפרסום פרטיו, כאמור לעיל, במידה שיוכרז כמנצח. לגולש ו/או למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי בית העסק בקשר עם פועלו זה.
3.7. כל גולש ו/או משתתף מסכים ומאשר כי בית העסק יהא רשאי לשמור במאגריו את פרסום ההשתתפות ו/או הפרטים שנמסרו על-ידו ו/או תמונות שהועלו לעמוד עורך התחרות בפייסבוק ו/או צילומים ממעמד הענקת הפרס, וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
3.8. עדכון הפרטים ו/או אישור הפרטים ו/או הרשמה לעמוד עורך התחרות בפייסבוק ו/או פרסום כלשהו במסגרת ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמת הגולש ו/או המשתתף לקבלת דברי פרסומת (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון או דואר רגיל), כמו כן לגולש ו/או למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד בית העסק, ו/או מי מטעמו, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, במסירת הפרטים לבית העסק ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית השימוש בהם.

4. תקופת התחרות
4.1. התחרות תחל ביום ה' ה- 31.05.2018 בשעה 10:00 ותסתיים ביום ג' ה- 14.07.2018, (תיקון - במקום 14.06.2018) בשעה 23:59 ("תקופת התחרות").
4.2. עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.

5. מועד ואופן בחירת המנצח
5.1. בתום תקופת התחרות, יועברו כל תשובות המשתתפים לבחינת ועדה בוחנת שתורכב משלושה נציגים מטעם עורך התחרות ("הוועדה הבוחנת").
5.2. הוועדה הבוחנת תתכנס ביום ראשון ה-22.07.2018 (תיקון - במקום יום חמישי ה-21.06.2018) בשעה 10:00 הוועדה הבוחנת תבחן את כל תשובות המשתתפים ותבחר מתוכם מנצח אחד שהקליק על כדור הכדורגל בתמונה תוך פרק הזמן הכי קצר מכלל המשתתפים. כך שהמשתתף שפרסם אותו כמפורט בתנאי תחרות זו ייבחר כמנצח ("המנצח"). סך הכל ייבחרו 1 מנצחים. המנצח ייבחר בהתאם לקריטריונים הבאים: גולש אשר מצא את כדור הכדורגל המסתתר בתמונה בפרק הזמן הכי קצר מכלל המשתתפים. במידה ויהיו מספר משתתפים אשר מצאו את העוגה תוך פרק זמן זהה, ייבחר המשתתף אשר מצא את העוגה קודם, לפי תאריך ושעה.
5.3. הוועדה הבוחנת תהא רשאית (אך לא חייבת) לכלול במסגרת שיקוליה לבחירת המנצח, שיקולים נוספים על השיקולים המנויים בסעיף ‎5.2 לעיל. אולם, הועדה תהא חייבת להכריע על-פי קריטריוני התחרות ו/או השיקולים הנוספים ולא על-פי הגרלה כלשהי. החלטת הוועדה הבוחנת, בהתאם לשיקול דעתה, תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.
5.4. עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לשנות את מספר המנצחים האמור בסעיף 5.2 לעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.
5.5. במידה ואחד או יותר מהמנצחים לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא במהלך התקופה הנקובה בסעיף ‎7.5 להלן, תהא הוועדה הבוחנת רשאית לקבוע כי ניצחונם יעבור למשתתף אחר אשר פרסומו יעמוד בתנאים הנקובים בסעיף 4.1 ובסעיף ‎5.2 לעיל, והכול על-פי החלטת הוועדה הבוחנת ("המנצח החלופי"). מובהר כי הוועדה הבוחנת תהא אף רשאית שלא לחלק את הפרס למנצח החלופי כאמור בסעיף זה, וכי מנצח או מנצח חלופי אשר לא יממש את ניצחונו ו/או שיהיה מנוע מלממש את ניצחונו מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר.
5.6. מובהר, כי בכל מקרה בו תוכנו של פרסום יהא מעליב ו/או בוטה ו/או פוגע באופן כזה או אחר בזולת ו/או בקבוצת אנשים ו/או במידה שהוועדה הבוחנת תחשוד כי הפרסום אינו מקורי ו/או כי המשתתף לא היה רשאי להעלות את אמור בו ו/או במידה שהוועדה הבוחנת תחשוד כי יש בפרסום פגיעה כלשהי בזכות של צד שלישי ו/או הוועדה הבוחנת תחשוד כי המשתתף עושה שימוש בעמוד פייסבוק פיקטיבי, פרסומו לא ייבחן על ידי הוועדה הבוחנת וייפסל מיידית ללא מסירת הודעה למשתתף ו/או לגולש, לפי העניין.
5.7. עורך התחרות יהא רשאי לדחות את תאריך החלטתה של הוועדה הבוחנת מכל סיבה, לרבות סיבות הקשורות בזמינות הוועדה הבוחנת וכן בשל סיבות טכניות, עקב תקלה ו/או שיבוש בהפעלת מערכות המחשוב בהן יקלטו נתוני המשתתפים ו/או אחזור נתוני המשתתפים מהקבצים הממוחשבים ו/או קושי בהגעה למקום ו/או במועד שנקבע.

6. המנצחים והפרסים
6.1. משתתף אשר עמד בתנאי ההשתתפות המפורטים לעיל, מילא אחר כל הוראות התוכנית, ונבחר כמנצח, יוכרז כמנצח בתחרות ויזכה בפרס כמפורט בסעיף 6.3 להלן ("הפרס").
6.2. משתתף אשר זכה בפרס במהלך אותה שנה קלנדרית בה נערכת התחרות, במסגרת השתתפותו בתחרות אחרת שערך עורך התחרות בכל אחד מעמודי הפייסבוק של מותגי עורך התחרות, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס גם אם עמד בכל תנאי התחרות. את רשימת המותגים של עורך התחרות ניתן לראות באתר http://zapgroup.co.il
6.3. הפרס בתחרות הוא טלוויזיה LG 55UK6100Y 4K בחסות קבוצת ח.י.

7. מימוש הפרס
7.1. עורך התחרות יכריז על המנצחים בתחרות ביום חמישי ה-21.06.2018 בשעה 17:00. עורך התחרות יודיע למנצחים על ניצחונם באמצעות העלאת סטאטוס מיוחד לעמוד עורך התחרות בפייסבוק ו/או שליחת דוא"ל למשתתף, ו/או הודעה לחשבון הפייסבוק של המנצחים ו/או בתגובות לפוסט הפעילות בפייסבוק ("הכרזת המנצח").
7.2. יובהר כי הכרזה על המנצח במועד מאוחר יותר נתונה לשיקולה הבלעדי של עורך התחרות וכן כי עורך התחרות יהא רשאי להודיע על הניצחון בכל דרך אחרת שיבחר לרבות שימוש בשם המנצח באמצעי המדיה הכתובה והאלקטרונית השונים.
7.3. יראו את המנצח כאילו קיבל את הכרזת המנצח ביום שליחת הכרזת המנצח. לעניין זה רישומי עורך התחרות בדבר שליחת הכרזת המנצח יהוו ראיה מכרעת למסירת הכרזת המנצח.
7.4. על המנצח בתחרות לשלוח בהודעה פרטית לעמוד עורך התחרות בפייסבוק צילום של תעודות הזהות שלו או צילום דרכון שלו ופרטי יצירת קשר עימו ("אישור המסירה"). מסירת כל הפרטים כאמור תהווה תנאי לקבלת הפרס. המנצח יאשר במסגרת אישור המסירה את תנאי תוכנית תחרות זו וכי עורך התחרות רשאי לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או את צילומי הענקת הפרס ו/או פרטיו המצויים אצלו, בעיתון ו/או באתר בית העסק ו/או בכל מדיה אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של עורך התחרות. מובהר בזאת כי עורך התחרות יהא רשאית שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי המנצח כלל. מובהר, כי עצם השתתפותו של המנצח בתחרות תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו. הפרסום יהווה תנאי לקבלת הפרס על ידי המנצחים ולהשתתפות בתחרות.
7.5. הפרס יוענק למנצח בתנאי שיעמוד בתנאי תכנית זו. ככל שאחד או יותר מהמנצחים לא ישלחו את אישור המסירה בתוך 20 ימים מיום קבלת הכרזת המנצח כאמור לעיל, הם ייחשבו כמוותרים על ניצחונם ועל קבלת הפרס ולא יהיו זכאים לקבל את הפרס.
7.6. הניצחון הינו אישי. לא ניתן להעביר את הניצחון ו/או הפרס בשלמות ו/או בחלקים.

8. אחריות
8.1. האחריות הבלעדית לאספקת, לטיב, ולאיכות הפרס במסגרת תחרות זו, תחול על היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או נותן השירות ו/או הספק של כל מוצר ו/או שירות בקשר עם הפרס בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל. למען הסר ספק, עורך התחרות לא יהיה אחראי בצורה כלשהי ולא יישא בשום אחריות לטיב הפרס, לאספקתו ולאיכותו. מבלי לגרוע מהאמור, למנצחים לא תהא כל טענה כלפי בית העסק בגין הפרס, אספקתו, טיבו או איכותו.
8.2. עורך התחרות רשאי בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי התחרות המפורטים בתוכנית זו, לרבות מועד הבחירה, כמות הפרסים העומדים לחלוקה ו/או מהותם, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכול כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתוכנית ותחייב כל משתתף.

9. כללי
על התחרות יחולו ההוראות דלקמן:
9.1. עצם השתתפות הגולש ו/או המשתתף בתחרות מהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו בתחרות הינה בכפוף לכל תנאי ו/או סייג המצוי בתוכנית וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.
9.2. תוכנית זו חלה בנוסף לתנאי השימוש באתר פייסבוק.
9.3. עורך התחרות לא יהא חייב בתשלום מס כלשהו בגין חלוקת הפרס. במידה שהפרס יגררו תשלומי מיסים, יוטלו המיסים על המנצח בלבד.
9.4. כל גולש ו/או משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך שעורך התחרות יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטיו האישיים במסגרת יחסי ציבור שיערוך בנוגע לתחרות.
9.5. כל גולש ו/או משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך שעורך התחרות יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שנקלט בעמוד עורך התחרות בפייסבוק ו/או במחשבי עורך התחרות וזאת בכפוף לדין.
9.6. בהשתתפות בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר הגולש ו/או המשתתף כי קרא את התוכנית והוא מקבל עליו את הוראותיה וגם אם לא קרא את התוכנית, מסכים הגולש ו/או המשתתף כי תוכנית זו תחול עליו ותחייבו לכל דבר ועניין.
9.7. בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתוכנית לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על-ידי עורך התחרות ובין אם על-ידי גורם מוסמך מטעמו, יגבר הקבוע בתוכנית זו.
9.8. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי בית העסק, בני משפחה של עובדי בית העסק וכן בני משפחותיהם.
9.9. עותקים מן התוכנית מצויים במשרדי בית העסק, ברחוב הסיבים 25 פ"ת, ובעמוד בית העסק בפייסבוק וכן באתר האינטרנט (ככל שקיימים).
9.10. עותק מן התוכנית ניתן יהא לקבל בשעות העבודה הרגילות במשרדי בית העסק, כאמור לעיל (ככל שקיימים).
9.11. בכל מקום בתוכנית בו נעשה שימוש בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע.
9.12. הגולש ו/או המשתתף ער לכך, כי עריכת התחרות תלויה, בין היתר, בתקינות אתר האינטרנט, תקינות עמוד עורך התחרות בפייסבוק, המערכות הממוחשבות וגורמים אחרים שלעורך התחרות אין שליטה עליהם. לפיכך, יהא עורך התחרות רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק את התחרות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של התחרות.
9.13. כל גולש המעוניין להשתתף בתחרות מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בתחרות על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות, או מחיקתם ממאגר הנתונים של המשתתפים.
9.14. עורך התחרות אינו אחראי ולא יהא אחראי באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת הטלפונים הארצית ו/או התקשורת ו/או המחשבים, על כל מרכיביה, ולא יישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בתחרות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
9.15. למען הסר ספק, לאף גולש ו/או משתתף כלשהו בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך התחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו עקב פעולות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהא עורך התחרות רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לבטל את התחרות, הפרסים העומדים לחלוקה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתוכנית ותחייב כל גולש ו/או משתתף.
9.16. בכל מקרה לא תהיה לגולש ו/או משתתף ו/או למנצח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד בית העסק וכל גוף אחר הקשור בתחרות, או מי מטעם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בתחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת המנצח, קבלת הפרס והפרס.
9.17. למען הסר ספק, רישומי בית העסק יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת תחרות זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
9.18. מובהר ומודגש בזאת, כי הפרס אינו ניתן להחלפה או להמרה למוצר אחר, לכסף, לשווה-כסף או לכל טובת הנאה אחרת כלשהי, מחוץ לקבוע במפורש בתוכנית זו.